KORONAVÍRUS

Álláspályázatok

 1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) nyilvános pályázatot hirdet a 100 %-os (egyszemélyes) tulajdonában lévő
Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft.
ügyvezetői tisztségének 
munkaviszony keretében történő betöltésére.
 
A pályázat kiírója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata
                              4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.
 
 
                     4100 Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
 
A kinevezési jogkör gyakorlója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete.
 
Egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója: Berettyóújfalu Város Önkormányzata polgármestere.
 
A munkavégzés helye: a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. székhelye: Berettyóújfalu, József Attila u. 35.
 
A munkaviszony időtartama: határozott idejű, 2022. március 1-től 2027. február 28-ig terjedő időtartam, 3 hónap próbaidő kikötésével.
 
 
     1.) A Kft. főbb tevékenységi köre, feladatai:
 • távhőszolgáltatás (a távhőszolgáltatásba bekapcsolt lakóházak és intézmények zavartalan fűtő- és használati meleg víz ellátásának biztosítása),
 • Berettyóújfalu Város Önkormányzata tulajdonában lévő, bérbeadás útján hasznosított lakások bérbeadói feladatainak ellátása,
 • városi piac üzemeltetése,
 • a Bihar Termálliget Strand és Termálfürdő és a városi uszoda üzemeltetése (az uszoda fejlesztésének kivitelezése jelenleg folyamatban van, ennek keretében valósul meg a medencecsarnok épületének felújítása, bővítése fedett gyógyvizes medencével, a fejépület bővítése és felújítása, a földszinten az öltözőblokk korszerűsítése, a medencecsarnokhoz kapcsolódóan wellness blokk bővítése szaunákkal, merülő medencével, zuhanyokkal),
 • szociális alapon magánszemélyek ingatlana előtti zöldterület gondozás.
 
2.) Az ügyvezető feladatai különösen:
 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • teljes szakmai felkészültségével, tapasztalatával a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, a forprofit ágazatokban nyereségorientált gazdálkodás folytatása,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • a képviselő-testülettel együttműködés és kapcsolattartás,
 • elkészíti a társaság gazdasági évre vonatkozó előzetes és végleges üzleti tervét, azt határidőben a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület elé terjeszti,
 • elkészíti és a képviselő-testület előtt bemutatja a társaság gazdálkodásáról szóló gazdasági beszámolókat,
 • a társaság működésével kapcsolatban a jogszabályok által előírt szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálja és karbantartja,
 • a társaság használatába és kezelésébe adott önkormányzati vagyonnal felelősen gazdálkodik, azt nyilvántartja és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatást elvégzi,
 • a szolgáltatások színvonalát folyamatosan fejleszti,
 • a társaság gazdálkodását, szervezeti felépítését áttekinti, javaslatot tesz annak esetlegesen szükséges átszervezésére a hatékony és eredményes működés biztosítása érdekében,
 • pályázatok révén javítja a cég működésének hatékonyságát, eszközellátottságát, szakmai képzettségét.
 
    3.) Az ügyvezető jogállása:
Jelen pályázati felhívás alapján a Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el. Erre tekintettel a pályázati kiírásra a Ptk, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók, és a pályázat nyertesével való szerződéskötéskor ezen jogszabályok szerződéskötés napján hatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, kötetlen munkarend.
 
     4.) A munkakör betöltésének feltételei:
 • a cég tevékenységi profiljába illő, felsőfokú műszaki és/vagy felsőfokú gazdasági iskolai végzettség,
 • legalább 3 éves, műszaki vagy gazdasági területen megszerzett gyakorlat,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság.
 
5.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • a településüzemeltetés vagy fejlesztés, vagyongazdálkodás terén szerzett nagyobb szakmai
 • gyakorlat, tapasztalat,
 • fürdővezetői, fürdőüzemeltetői, turisztikai területen szerzett végzettség és/vagy gyakorlat,
 • műszaki, pénzügyi vagy gazdasági vezetői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
 • korábbi munkavégzésről támogató vezetői referencia (névvel, elérhetőséggel),
 • idegennyelv tudás (angol/német/román), a nyelvtudást igazoló okirat másolatának     csatolásával
 
     6.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:
 • a pályázó szakmai életútját bemutató fényképes szakmai önéletrajzot,
 • a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy nyilatkozatot annak megigényléséről,
 • az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát, szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló dokumentumokat,
 • a pályázónak a társaság tevékenységének eredményes és hatékony működtetésére vonatkozó szakmai, vezetői koncepcióját,
 • az igényelt munkabér mértékére vonatkozó nyilatkozatot,
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozatot arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és            összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései, illetve a Munka Törvénykönyve 211. §-a),
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület         nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.
 
7.) A vezető tisztségviselő alapbérét Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete állapítja meg.
Az egyéb juttatások esetében a Képviselő-testület által elfogadott, a társaságra vonatkozó Javadalmazási Szabályzatban foglaltak az irányadók.
 
      8.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:
      A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon, zárt borítékban,
postaiúton vagy személyesen lehet benyújtani Berettyóújfalu Város Önkormányzata
Polgármestere részére (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.). A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezetői pályázat”.
      A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 17.
 
      9.) A pályázat elbírálása:
Az érvényes pályázatokat Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a benyújtás határidejét követő első testületi ülésén - bírálja el, melyet megelőzően a pályázók bizottság és képviselő-testület előtti személyes meghallgatására kerül sor.
A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást   eredménytelennek nyilvánítsa.
A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezően elfogad. 

Berettyóújfalu applikáció

Töltse le ingyenes mobilappunkat és értesüljön időben mindenről! Megtalálható minden olyan információ, ami elsősorban a helyi lakosoknak szól és ezeket mind egy kattintással el tudja érni telefonon, vagy tud útvonalat tervezni az applikációval.

Android applikáció

iOS applikáció

Közvilágítás hibabejelentés

Közvilágítás hibabejelentés

https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
Telefonon: +36 80 204 270

Berettyó Kártya

Berettyóújfalu Város Képviselőtestülete a 2017/28 (II.23) számú határozatában kezdeményezte egy új településkártya beindítását. A rendelet értelmében minden állandó berettyóújfalui lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött személy alanyi jogon kapja meg ezt a kártyát, de bárki számára megvásárolható 2.000 Ft +ÁFA (2.540 Ft) áron a rendezvényházban (Szent István tér 11.)

Berettyókártya

Bihari Hírlap


Bihari hírlap

Tilos a biharihirlap.hu bármely fotójának, írott anyagának, vagy részletének a szerző illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.

4100 Berettyóújfalu
Dózsa Gy. u. 17-19.
polghiv@berettyoujfalu.hu
Telefon: +36-54-505-450
Fax: +36-54-505-414, +36-54-505-424

Félfogadás:
Hétfő: 8.00 - 16.00
Kedd: 13.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00

Berettyóújfalu Önkormányzat