Főoldal

Pályázati felhívás

a Berettyó Kulturális Központ igazgatói munkakörének betöltésére


Berettyóújfalu Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Berettyó Kulturális Központ

igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2023. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Szent István tér 11.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/F. §-ában foglaltak alapján az integrált kulturális intézmény egyszemélyi felelős vezetője, jogszabályban, alapító okiratban, szervezési és működési szabályzatban meghatározottak szerint felelős az intézmény költségvetési gazdálkodásáért, a szakszerű és törvényes intézményi működtetésért, a közművelődési, nyilvános könyvtári, területi múzeumi, médiaszolgáltatási és sajtótermék-kiadási, valamint turisztikai információ-szolgáltató feladatok ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•          Főiskola vagy egyetem, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére kiadott 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/A § (1) vagy 6/B § (5), vagy 6/E § (1) bekezdésében előírt végzettség és szakmai gyakorlat,

•          vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

•          magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

•          magyar állampolgárság

•          büntetlen előélet

•          cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

•          végzettségének és szakképzettségének vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább 3–5 év vezetői gyakorlat,

•          Az integrált/többfunkciós kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program

•         részletes szakmai önéletrajz

•         végzettséget igazoló okiratok másolata

•         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is kiterjedően, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata

•         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

•         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve arról, hogy nem áll fenn vele szemben a 2007. évi CLII. törvény 9. §-ában meghatározott kizáró ok

•         nyilatkozat arról, hogy pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e, vagy kéri zárt ülés tartását

•         a pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kolozsvári István kulturális menedzser nyújt, a 54/515-412 vagy 30/747-7994 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton vagy személyesen, a pályázatnak a Berettyóújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. Polgármesteri Kabinet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2720/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül véleményező bizottság hallgatja meg. A múzeumokról, nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – a területi múzeumi alapfeladat kapcsán – a vezetői megbízáshoz előzetesen a miniszter véleményét ki kell kérni. A pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület a bizottság, valamint az emberi erőforrások minisztere írásba foglalt véleményét mérlegelve

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  •       Berettyóújfalu Város Önkormányzata hivatalos honlapja - 
          www.berettyoujfalu.hu - 2018. április 23.
  •       a Berettyó Kulturális Központ hivatalos honlapja
  •       www.berettyohir.hu hírportál

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott által betöltendő munkakör lehet: művelődésszervező és/vagy könyvtáros és/vagy muzeológus, illetve múzeumpedagógus. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázati felhívással, valamint a betöltendő munkakörrel kapcsolatosan további információt a Berettyóújfalui Polgármesteri Hivatal kulturális menedzsere nyújt a 06-54/505-412-es, illetve a 06-30/747-7994-es telefonszámokon, valamint a kolozsvariistvan@berettyoujfalu.hu e-mail címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berettyoujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 22.

Felhasználónév:
Jelszó:

Börtönkórház
Ivóvíz
Állatvédelem
Itt élünk, ez a mi városunk
Bihari Hírlap

A szavazás szünetel


Ön a 653539. látogatónk!